Suurhalli Drift 2022

Võistluse koht / Place of competition:

Saku Suurhall, Tallinn

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan

Driver booklet

.

Võistlusjuhend

Competition guide

.

Võistlusele registreerimine

Registration for competitions

Registreerimine avatakse 23. juuni ja registreerimine lõpeb 30. juunil kell 12:00 
Registration to the competition will open on June 23 and end on at 12:00 on June 30

Registreerunud võistlejate nimekirja alusel tehakse Tehnilise kontrolli ajakava, mis avaldatakse hiljemalt 12 tundi enne võistluspaigas dokumentide kontrolli algust, ametlikul veebilehel
Based on the list of registered competitors, a Schedule of the Scrutineering will be made, which will be published no later than 12 hours before the on-site document check, on official website

PRO & SEMIPRO Tehnilise kontrolli ajakava / Scrutineering schedule

STREET Tehnilise kontrolli ajakava / Scrutineering schedule

Võistleja peab jõudma tehnilisele tehnoülevaatusele võistluse tehnilise kontrolli ajakavas toodud ajal ning esitama võistlusauto, selle dokumentatsiooni ja võistleja turvavarustuse.
Võistleja kes ei jõua tehnilisse kontrolli talle määratud ajal või on õigel ajal võistlusele registreerimata, saab minna tehnilisse kontrolli esimesel vabal ajal (peale õigeaegselt registreeritud võistlejate aegasid), võistlejale ei garanteerita võimalust pääseda vabatreeningule.
The competitor must arrive at the technical inspection at the time specified in the scrutineering schedule of the competition and submit the competition car, its documentation and the competitor’s safety equipment. 
A competitor who does not reach the technical inspection at the time assigned to him or is not registered for the competition on time can go to the technical inspection during the first free time (after the times of the competitors registered in time), the competitor is not guaranteed access to free training

Boksiala plaan / Paddock plan

Igal võistlejal on võistluspaiga boksialas talle määratud kindel boksikoht. Boksikohad ja boksiala plaan avaldatakse koos tehnilise kontrolli ajakavaga. 
In the paddock area, each competitor has a designated paddock place. The paddock place and the paddock area plan shall be published together with the scrutineering schedule.

Ajakava / Time Schedule:

Reede, 01. juuli 2022
13:00              Väravad avatakse võistlejatele
13:00   15:00   SEMIPRO Dokumentide kontroll    
13:30   15:15   SEMIPRO Tehniline kontroll (vastavalt ajakavale)
15:00              SEMIPRO Võistlejate koosolek       
15:30   17:30   SEMIPRO treening                          
15:30              väravad avatakse pealtvaatajatele                
15:00   17:30   PRO Baltic Dokumentide kontroll   
15:20   17:45   PRO Baltic Tehniline kontroll (vastavalt ajakavale)
17:35              PRO Baltic Võistlejate koosolek      
18:00   20:00   PRO Baltic treening  
20:15              PRO Kvalifikatsiooni koosolek
Friday, July 1, 2022
13:00                   Gates open for participants
13:00     15:00     SEMIPRO Administrative checks
13:30     15:15     SEMIPRO Scrutineering (according to timetable)
15:00                   SEMIPRO Drivers briefing
15:30     17:30     SEMIPRO Free practice                
15:30                   Gates open for public                   
15:00     17:30     PRO Baltic Administrative checks            
15:20     17:45     PRO Baltic Scrutineering (according to timetable)
17:35                   PRO Baltic Drivers briefing          
18:00     20:00     PRO Baltic Free practice   
20:15                   PRO Qualification briefing         
Laupäev, 02. juuli 2022
08:00              Väravad avatakse võistlejatele
08:15              SEMIPRO Kvalifikatsiooni koosolek
09:00              väravad avatakse pealtvaatajatele    
09:00   10:00   SEMIPRO soojendus
10:30   12:00   SEMIPRO Kvalifikatsioon
12:15              SEMIPRO võistlus               
14:20              Paraad                                   
15:00   16:00   PRO Baltic soojendus
16:15   17:45   PRO Baltic Kvalifikatsioon
18:00   .           PRO Baltic võistlus              
~20:30            Autasustamine
Saturday, July 2, 2022
08:00                   Gates open for participants
08:15                   SEMIPRO Qualification briefing
09:00                   Gates open for public                   
09:00     10:00     SEMIPRO Warm-up
10:30     12:00     SEMIPRO Qualification
12:15                   SEMIPRO Race                
14:20                   Parade                
15:00     16:00     PRO Baltic Warm-up
16:15     17:45     PRO Baltic Qualification
18:00     .              PRO Baltic Race              
~20:30                Prize-giving
Pühapäev, 03. juuli 2022
08:00              Väravad avatakse võistlejatele
08:30   11:00   Dokumentide kontroll          
08:45   11:15   STREET Tehniline kontroll (vastavalt ajakavale)  
08:30              STREET Võistlejate koosolek         
09:00   11:30   STREET treening                             
09:00              väravad avatakse pealtvaatajatele    
11:40              STREET Võistlejate koosolek         
12:10              STREET Kvalifikatsioon                 
14:00              Paraad                                               
14:30              STREET paarissõidu koosolek        
15:00              STREET võistlus                             
~17:30            Autasustamine
Sunday, July 3, 2022
08:00                   Gates open for participants
08:30     11:00     Administrative checks   
08:45     11:15     STREET Scrutineering (according to timetable)
08:30                   STREET Drivers briefing 
09:00     11:30     STREET Free practice                                  
09:00                   Gates open for public    
11:40                   STREET Drivers briefing 
12:10                   STREET Qualification     
14:00                   Parade                                             
14:30                   STREET Tandem briefing             
15:00                   STREET Race     
~17:30                 Priz-giving
Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta. / The organizer reserves the right to change the schedule on an ongoing basis.

.

Pealtvaataja pilet
3 päeva pilet 25 €
pühapäeval päeva pilet 10 €
alla 12aastased (kaasa arvatud) tasuta
Piletid müügil kohapeal ainult sularahas